وبینارهای مدیریت فناوری

بخش اول: «مبانی مدیریت فناوری و مباحث راهبردی مرتبط»

 • انواع فناوری (محصول، تولید، بازاریابی و….)
 • اجزاء فناوری
 • تعریف فناوری
 • طبقه بندی فناوری
 • برنامه‌ریزی فناوری
 • مدل ممیزی فناوری (TAM)
 • تعریف و نقش‌های مدیریت فناوری
 • اصول هشتگانه بتز در مدیریت فناوری
 • استراتژی فناوری
 • عوامل حیاتی در مدیریت فناوری
 • فرآیند توسعه علم و فناوری
 • الگوهای جدید مدیریت فناوری
 • نقش فناوری در خلق ثروت
 • سطوح آمادگی فناوری TRL (مدل ناسا)
 • چرخه های حیات فناوری
 • فرآیند نوآوری فناوری
 • استراتژی های تجاری و فناوری
 • ایجاد فناوری ملی

بخش دوم: « الزامات و فرآیندهای انتقال فناوری »

 • فاکتورهای موثر بر انتقال فناوری (ارتباطی، مالی، انسانی و…)
 • دستیابی و به کارگیری فناوری
 • شاخص‌های ارزیابی ایده/ دانش فنی پیش نمونه/ دانش فنی تجاری‌شده
 • تعریف انتقال فناوری
 • فرآیند انتقال فناوری
 • انواع فرآیند انتقال
 • گلوگاه‌ها، چالش‌ها و ملاحظات انتقال دانش فنی
دانلود فایل PDF تقویم آموزشی آبان، آذر و دی ماه