(FS)

فیلم آموزشی امکان سنجیFSدر پروژه‌های تحقیق و توسعه

مطالعات امکان سنجی در پروژه ها در واقع بررسی امکان خلق پروژه از لحاظ اقتصادی،فنی،بازار و عملیاتی شدن طرح می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال

فیلم آموزشی امکان‌سنجیFSطرح‌های فناورانه ومفاهیم طرح کسب و کارBP

امکان سنجی میگوید که آیا این طرح اجرا شدنی است یا خیر!برنامه کسب و کار(BP) میگوید که چگونه طرح را اجرایی کنیم..
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال