مدیریت

فیلم آموزشی شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور

ویژگیها،خصوصیات و شخصیت افرادی که تحت نظارت،کنترل و پشتیبانی واحد تجاری‌سازی قرار میگیرند به عنوان مدیرانR&D و یا فناوران میتوان تعامل داشت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
9,500,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
18,000,000ریال