ارزیابی فناوری

فیلم آموزشی ارزیابی سطوح آمادگی فناوریTRL

دانستن اینکه یک فناوری در چه مرحله ای از بلوغ خود قرار دارد و چه مقدار از سطح قبلی خود افزایش داشته و..از ابزاری به نام TRL استفاده میشود
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال