کتاب ها

کتاب مدیریت تحقیق و توسعه (R&D)

اولین کتاب مدیریت تحقیق و توسعه R&D در ایران
430,000ریال