وبینارهای مدیریت خلاقیت و نوآوری در توسعه محصول جدید (NPD)

بخش اول: « توسعه مهارت های خلاقیت کارکنان»

 • مبانی خلاقیت
  • مفاهیم و تعاریف
  • تشریح شاخص‌های خلاقیت
  • ضرورت‌های خلاقیت
  • فرآیند خلاقیت
 • پرورش‌خلاقیت
  • ویژگی‌های افراد خلاق
  • انگیزه‌های خلاقیت
  • عوامل موثر در توسعه خلاقیت فردی
  • شیوه‌های ایجاد خلاء ذهنی و کاربردهای آن در خلاقیت
  • داستان و تمرین خلاقیت
 • جامعه‌شناسی ایرانی و خلاقیت
  • کاربردهای جامعه‌شناسی ایرانی در خلاقیت فردی
  • ارتباط بهره هوش و هوش هیجانی با خلاقیت
  • تشریح مفاهیم نیمکره‌های مغزی و کاربردهای آن در خلاقیت
  • داستان و تمرین خلاقیت
 • ملاحظات خلاقیت
  • مدل‌های خلاقیت
  • موانع خلاقیت
  • کار تیمی و کار گروهی در خلاقیت
  • بستر سازمانی مناسب خلاقیت
  • مدیریت ریسک در فرآیند خلاقیت
  • تعریف شانس و ارتباط آن با خلاقیت
 • تکنیک‌های تفکر خلاق
  • تکنیک SCAMPER
  • مروری بر تکنیک‌های TRIZ
  • شیوه‌های خلاقیت جمعی (طوفان فکری و بازی‌های خلاقیت)
  • آشنایی با فرآیند تکنیک خلاق حل مساله (CPS)
  • مروری بر نقشه‌های ذهنی (Mind Map)
دانلود فایل PDF تقویم آموزشی آبان، آذر و دی ماه