اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

105 دانشجو
60 ساعت آموزش
75 دوره آموزشی
20 استاد مجرب

دوره های طراحی

سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
5,600,000ریال

دوره راهبردهای تجاری‌سازی فناوری

راهبردهایی از جمله خرید شرکت،نوآوری باز،R&D داخلی،مشارکت‌های انتفاعی و..را معرفی میکند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال

فیلم آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

ساختار کلی انتقال فناوری نیازمند تسلط بر چارچوب کلی و نوع قرارداد از طریق لیسانس،واگذاری،فرانشیز و.. می باشد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,800,000ریال

دوره مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری

انتقال فناوری فرآیندی است که‌جریان فناوری را از یک منبع به یک گیرنده میسر میسازد.میتوان انتقال فناوری را زنجیره به هم‌پیوسته فعالیت‌های هدفدار درنظر گرفت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
3,500,000ریال

دوره مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت)

فنون و مهارت های مذاکره از طریق تکنیک های کلامی ایجاد میشود.در واقع فنون مذاکره در زمینه فروش فناوری در بازار هدف نوگرایان کارایی دارد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,000,000ریال

دوره مفاهیم مدل کسب و کار (BM)

زمانی که کسب و کارها اقدام به بهبود،بهسازی و تغییر میکننداز ابزار مدل کسب و کار(BM) استفاده میکنند.در واقع از استانداردهای لازم در جهت تغییر بهره میگیرند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,500,000ریال

فیلم آموزشی شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور

ویژگیها،خصوصیات و شخصیت افرادی که تحت نظارت،کنترل و پشتیبانی واحد تجاری‌سازی قرار میگیرند به عنوان مدیرانR&D و یا فناوران میتوان تعامل داشت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
4,200,000ریال

فیلم آموزشی امکان‌سنجی طرح‌های فناورانه و مفاهیم طرح کسب و کار

امکان سنجی میگوید که آیا این طرح اجرا شدنی است یا خیر!برنامه کسب و کار(BP) میگوید که چگونه طرح را اجرایی کنیم..
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
4,800,000ریال

فیلم آموزشی ارزیابی سطوح آمادگی فناوری TRL

دانستن اینکه یک فناوری در چه مرحله ای از بلوغ خود قرار دارد و چه مقدار از سطح قبلی خود افزایش داشته و..از ابزاری به نام TRL استفاده میشود
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
3,200,000ریال

فیلم آموزشی مقدمات، تعاریف و مفاهیم فناوری و نقش‌ مراکز تجاری‌سازی در ایران

در حوزه تجاری سازی دو مورد 1)فروش 2)مدیریت به عنوان چالش در تمامی شرکتهای دانش بنیان مطرح می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,000,000ریال

دوره های جدید

سطح پیشرفته
دوره غیرحضوری
5,600,000ریال

دوره راهبردهای تجاری‌سازی فناوری

راهبردهایی از جمله خرید شرکت،نوآوری باز،R&D داخلی،مشارکت‌های انتفاعی و..را معرفی میکند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال

فیلم آموزشی قراردادهای انتقال فناوری

ساختار کلی انتقال فناوری نیازمند تسلط بر چارچوب کلی و نوع قرارداد از طریق لیسانس،واگذاری،فرانشیز و.. می باشد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,800,000ریال

دوره مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری

انتقال فناوری فرآیندی است که‌جریان فناوری را از یک منبع به یک گیرنده میسر میسازد.میتوان انتقال فناوری را زنجیره به هم‌پیوسته فعالیت‌های هدفدار درنظر گرفت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
3,500,000ریال

دوره مذاکره فروش فناوری (زبان صنعت)

فنون و مهارت های مذاکره از طریق تکنیک های کلامی ایجاد میشود.در واقع فنون مذاکره در زمینه فروش فناوری در بازار هدف نوگرایان کارایی دارد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,000,000ریال

دوره مفاهیم مدل کسب و کار (BM)

زمانی که کسب و کارها اقدام به بهبود،بهسازی و تغییر میکننداز ابزار مدل کسب و کار(BM) استفاده میکنند.در واقع از استانداردهای لازم در جهت تغییر بهره میگیرند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,500,000ریال

فیلم آموزشی شناسایی و مدیریت تیپ‌های شخصیتی فناور

ویژگیها،خصوصیات و شخصیت افرادی که تحت نظارت،کنترل و پشتیبانی واحد تجاری‌سازی قرار میگیرند به عنوان مدیرانR&D و یا فناوران میتوان تعامل داشت
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
4,200,000ریال

فیلم آموزشی امکان‌سنجی طرح‌های فناورانه و مفاهیم طرح کسب و کار

امکان سنجی میگوید که آیا این طرح اجرا شدنی است یا خیر!برنامه کسب و کار(BP) میگوید که چگونه طرح را اجرایی کنیم..
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
4,800,000ریال

فیلم آموزشی ارزیابی سطوح آمادگی فناوری TRL

دانستن اینکه یک فناوری در چه مرحله ای از بلوغ خود قرار دارد و چه مقدار از سطح قبلی خود افزایش داشته و..از ابزاری به نام TRL استفاده میشود
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
3,200,000ریال

فیلم آموزشی مقدمات، تعاریف و مفاهیم فناوری و نقش‌ مراکز تجاری‌سازی در ایران

در حوزه تجاری سازی دو مورد 1)فروش 2)مدیریت به عنوان چالش در تمامی شرکتهای دانش بنیان مطرح می باشد.
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,000,000ریال

مقالات ونوس