سرفصل کارگاه آموزشی

<<کاربردهای داده‌کاوی (Data Mining) در تحقیق و توسعـه>>

مدت زمان ارائه : 8 ساعت