سرفصل کارگاه آموزشی

« توسعه مهارت های خلاقیت کارکنان»

مدت زمان ارائه : 16 ساعت