سرفصل سمینار آموزشی

« مبانی و فرآیندهای انتقال فناوری »

مدت زمان ارائه: 4 ساعت