سرفصل سمینار آموزشی

« سنجش آمادگی سطوح فناوری (TRL) »

مدت زمان ارائه: 4 ساعت