سرفصل سمینار آموزشی

« مديريت منابع انسانی دانش بنیان »

مدت زمان ارائه: 8 ساعت