سرفصل سمینار آموزشی

« تجاری سازی، تبدیل علم به ثروت »

مدت زمان ارائه:4 ساعت