سرفصل سمینار آموزشی

« امکان سنجی(FS) پروژه های تحقیق و توسعه »

مدت زمان ارائه: 8 ساعت