سرفصل دوره آموزشی

<<توسعه خلاقیت کارکنان و مدیریت نوآوری در سازمان>>

مدت زمان ارائه : 40 ساعت