آکادمی نوپژوهان با مدیریت دکتر فدائی‌منش حامی مدیران پژوهشگر...

درباره‌ی نوپژوهانفیلم آموزشی مدیریت منابع انسانی دانشگر

تعریف تئوری جامعه‌شناسی ایرانی وکاربردهای آن در زمینه‌های خودشناسی،مردم‌شناسی،مدیریت،فروش،توسعه‌ملی مورد بررسی قرار میگیرد
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
2,200,000ریال
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
18,000,000ریال

فیلم آموزشی مفاهیم مدل کسب و کار (BM)

زمانی که کسب و کارها اقدام به بهبود،بهسازی و تغییر میکننداز ابزار مدل کسب و کار(BM) استفاده میکنند.در واقع از استانداردهای لازم در جهت تغییر بهره میگیرند
سطح پیشرفته
دوره غیر حضوری
1,450,000ریال
محصولات

آمارها نشانگر
موفقیت مخاطبین ما
می باشد‍‍‍

 • 30195
  دانش آموخته
 • 27
  عنوان دوره آموزشی
 • 55
  مشتری سازمانی
 • 1199
  ساعت دوره آموزشی

برخی از مشتریان آکادمی

<<بهترین نتایج از محیط متنوع، مشارکتی و فراگیر حاصل می‌شود.همکاری مشترک و محترمانه با همکاران و مشتریان، منبع ثبات و موفقیت همیشه سبز ما است.>>