نوپژوهان حامی مدیران پژوهشگر

آمار و ارقام نشانگر
موفقیت دانشجویان و شرکت‌ها
می باشد‍‍‍

 • 30195
  دانش پژوهان
 • 27
  دوره آموزشی
 • 55
  مشتریان سازمانی
 • 1199
  ساعت دوره آموزشی